დაბრუნების პოლიტიკა

დაბრუნების პოლიტიკა

2.    ნივთის უკან დაბრუნების პოლიტიკა
2.1.    მომხმარებელი უფლებამოსილია უკან დააბრუნოს  moveasy.ge ზე შეძენილი ნივთი პროდუქციის მიღებიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში, მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს მისი უკან დაბრუნება ქვემოთ ჩამოთვლილ ერთ-ერთ შემთხვევაში:
2.1.1.    პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას;
2.1.2.    პროდუქტი მიწოდებულია დაზიანებულ მდგომარეობაში;
2.1.3.    პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;
2.1.4.    გასულია პროდუქტის მოხმარების ვადა;
2.4.    პროდუქტის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, ჩვენ, მომხმარებლის არჩევანის შესაბამისად, წუნდებული პროდუქტის ნაცვლად მივაწვდით ახალ პროდუქტს, ან დავაბრუნებთ პროდუქტში გადახდილ თანხის ოდენობას, დაბრუნების თაობაზე მოთხოვნის დაკმაყოფილებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში;
2.5.    moveasy.ge უფლებას იტოვებს უარი თქვას პროდუქტში გადახდილი თანხის უკან დაბრუნებაზე იმ შემთხვევაში თუ:
2.5.1.    უკან დაბრუნების მოთხოვნა გამოგზავნილია პროდუქტის მიღებიდან 3 დღის შემდგომ;
2.5.2.    პროდუქტი გახსნილი და გამოყენებულია;

2.5.3.    იკვეთება მომხმარებლის მხრიდან არაკეთილსინდისიერი ქმედება.
2.6.    უკან დაბრუნების მოთხოვნა მომხმარებელმა უნდა გამოაგზავნოს ელ-ფოსტის მეშვეობით 
moveasyge@gmail.com  ამასთანავე, მოთხოვნა უნდა მოიცავდეს:
2.6.1.    შეკვეთის ნომერს;
2.6.2.    შეკვეთის თარიღს;
2.6.3.    შეკვეთის მიღების თარიღს;
2.6.4.    დაბრუნების მიზეზს.
2.7.    ჩვენი მხრიდან შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას დასაბრუნებელი პროდუქტის სურათის ელექტრონულად გამოგზავნა.